Obchodní podmínky

I. Definice pojmů

Prodávající - Dobromarket s.r.o., Jihlavská 2a, 664 41 Troubsko, IČ 08954461.
 
Kupující – Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.topgrily.cz objedná zboží a uzavře kupní smlouvu s prodávajícím.
 
Kupující-spotřebitel – Kupující, který při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Kupující-nespotřebitel - Kupující, který při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Zboží – Movitá věc, která je předmětem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.
 
Smlouva – Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu za účelem prodeje objednaného zboží prodávajícím kupujícímu za smluvně stanovenou kupní cenu. 

II. Všeobecná ustanovení

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 
Kupující souhlasí s využitím internetového obchodu www.topgrily.cz pro objednání zboží a uzavření smlouvy s prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Veškeré uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jsou prodávajícím archivovány, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.topgrily.cz, které kupující kupuje za smluvně stanovenou kupní cenu. Všechny informace týkající se kupovaného zboží jsou uváděny dle aktuálních a dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů. Pokud dojde k nepřesnosti v popisku, prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajícím ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. 
 
Obrázky u výrobků jsou ilustrační a nemusejí zcela stoprocentně odpovídat skutečnosti - například může být drobný rozdíl v barevném provedení.
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovujícími daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží a kupující se stane jeho vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 
 

IV. Místo plnění

Místem plnění je buďto a) prodejna prodávajícího při platbě v hotovosti, nebo b) sklad prodávajícího, kde prodávající předá objednané a zaplacené zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě ke kupujícímu. Předáním objednaného zboží kupujícími nebo dopravci přechází odpovědnost za škodu na zboží z prodávajícího na kupujícího s tím, že v čase dopravy má tuto odpovědnost dopravce.
 

V. Objednání zboží 

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky zboží kupujícím je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím.
 
b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například telefonicky či emailem. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě chyby při stanovení ceny.
 
c) Kupující může provést storno objednávky zboží a to e-mailem či telefonicky bezprostředně po zadání objednávky, nejpozději však do odeslání zboží prodávajícím kupujícímu. Následně má kupující možnost odstoupit od smlouvy dle podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 

VI. Cena a platba

Ceny za zboží uvedené v internetovém obchodě www.topgrily.cz jsou včetně DPH. Ceny za zboží jsou platné ke dni objednání zboží. Akční ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob, anebo další aktualizace nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny směnného kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. 
 
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy nebo v hotovosti na prodejně při osobním převzetí zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
 
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží a nedojde k dohodě o prodloužení termíny dodávky, prodávající neprodleně vrátí přijatou kupní cenu zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). 
 
Způsoby úhrady kupní ceny za objednané zboží
1. Platba převodem předem na účet
2. Dobírkou
3. Hotově v provozovně při převzetí zboží
4. Online platební kartou
 
Převzetím zboží a úhradou kupní ceny za zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží. Je-li kupující plátcem DPH je povinen toto uvést již při objednávce zboží.
 

VII. Dodací lhůta

Dodací lhůta pro dodání objednaného zboží počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je – předá dopravci nejpozději do 2 pracovních dní po potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo je nebude možné dopravci předat do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do 3 pracovních dní.
 

VIII. Dopravní podmínky

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

PPL89 Kč
GLS89 Kč
Zásilkovna79 Kč
Osobní odběr zboží - Brno0 Kč

* Pro zásilky nad 2.200 Kč (vč. DPH) je dopravné zdarma.


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou29 Kč
Bankovním převodem0 Kč
Online platební kartou0 Kč
V hotovosti při osobním odběru0 Kč

* Pro zásilky nad 2.200 Kč (vč. DPH) je cena za způsob platby zdarma.

Zboží uvedené skladem expedujeme nejpozději následující pracovní den, u objednávek přijatých do 11:00 se snažíme o expedici tentýž den. Vám bude zboží dodáno jeden pracovní den po expedici.

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci.
 

IX. Reklamace poškozené zásilky

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a ochranné lepicí pásky, počet balíků. Na žádost klienta je dopravce oprávněn před klientem otevřít balík a překontrolovat neporušenost vlastní zásilky. V případě jakýchkoliv závad má zákazník toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení ochranné pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem.
 
Pokud příjemce zásilky následně zjistí vadu vyplývající z poškození při dopravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli e-mailem a to nejpozději do dvou dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.
 

X. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 zák.č. 89/2012 Sb., odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ustanovení § 1837 zák.č. 89/2012 Sb. Nad rámec toho prodávající tuto lhůtu prodlužuje na 90 dnů od převzetí zboží kupujícím.
 
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a ideálně i v původním nepoškozeném obalu. Není-li kupující schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 
Před odesláním zboží na adresu prodejny prodávajícího je nutné prodávajícího informovat o odstoupení od kupní smlouvy. A to nejlépe emailem s uvedením čísla objednávky a způsobu vrácení kupní ceny za zboží s případným číslem bankovního účtu. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené 90 denní lhůty od převzetí zakoupené věci.
 
Po obdržení vráceného zboží bude kupní cena (vyjma nákladů na dodání) vrácena převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 dnů od řádného odstoupení od smlouvy a po fyzickém obdržení a překontrolování vráceného zboží.
 
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující řádně a včas neuhradí kupní cenu za objednané zboží, nebo zboží není možné z technických důvodů dodat.
 

XI. Reklamace 

Při zjištění závady se na nás, prosíme, co nejdříve obraťte, abychom Vám pomohli reklamaci co nejrychleji vyřídit a zároveň vše vyřešit co nejlépe k Vaší spokojenosti. Vždy Vám také ihned poskytneme všechny relevantní odborné informace telefonicky či emailem, třeba jak postupovat ohledně reklamace nebo zda se například jedná o vadu, kterou lze snadno odstranit svépomocí.

Nejlepší cesta je kontaktovat nás emailem či telefonicky pro urychlení vyřízení Vaší reklamace. Reklamaci můžete samozřejmě vyřizovat i osobně u nás na prodejně. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. K reklamaci se každopádně vyjádříme co nejdříve ode dne jejího obdržení.

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno u jednotlivých položek eshopu jinak.

XII. Ochrana osobních údajů

Udělením souhlasu s obchodními podmínkami svolujete, aby společnost Dobromarket s.r.o. se sídlem Jihlavská 2a, 664 41, Troubsko, identifikační číslo: 08954461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, provozovatel internetového obchodu www.topgrily.cz (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, zpracovávala tyto vaše osobní údaje podle následujících kategorií:

Kategorie osobních dat:

Shromažďujeme různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých slev.

Pokud jste se u nás zatím pouze zaregistrovali, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy na základě přihlášení k odběru newsletteru, shromažďujeme:

 • E-mailovou adresu

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi naší společností a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných správcem

Účel zpracování osobních dat:

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

Marketingové nabídky

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení). Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně nových produktů, zajímavostí z oboru a rad pro správné používání našich produktů. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
 • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují nebo mohou být zaslány e-mailem mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech).

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto oddílu obchodních podmínek.

Předání osobních údajů třetím stranám:

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro nás zpracovávat i další subjekty a to pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Jedná se o:

 • Přepravce a dodavatele zboží za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • Další poskytovatelé služeb, třetí strany, zapojené do zpracování dat (např. účetní firma)
 • Subjekty zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Shean s.r.o.)
 • Subjekty zajišťující marketingové služby (Shean s.r.o., Google LLC, Favi online s.r.o., Heureka Group a.s.)
 • Internetové portály umožňující přímý nákup zboží a služeb (např. vyhledávač Heuréka)
  • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (Heureka.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 • Internetové portály zajišťující měření konverzí a remarketing (např. služba Google AdWords)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za toto zpracování správce zodpovědnost. Toto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat data podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené správcem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 3 let nebo do odvolání.
 • Komunikace 2 roky.

Zabezpečení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu se vždy odhlásili (pouze zavření okna prohlížeče vás z účtu neodhlásí) zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci správce přímo způsobil.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou užitečné a obsahují relevantní informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat e-mail nebo dopis na adresu naší společnosti.

Topgrily
Jihlavská 2a
664 41 Troubsko
e-mail: info@topgrily.cz

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení důvodu zpracování osobních údajů
 • požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat
 • požadovat po nás smazání svých osobních údajů
 • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany
 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách internetového obchodu prodávajícího www.topgrily.cz v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši kupní ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění objednávky.
 

XIV. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 S.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10. 11. 2021.